Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego w Środzie Wielkopolskiej

 1. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu ,,Jarmarkiem’’, odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 roku na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej w godzinach 10.00 – 16.00.
 2. Realizatorem Jarmarku jest Ka-boom! Agencja Eventowa z siedzibą ul. Głowackiego 2/3, na zlecenie Gminy Środa Wielkopolska.
 3. Podstawą udziału Wystawcy w Jarmarku  jest  wypełnienie Karty Zgłoszeniowej wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.jarmarksroda.pl. Otrzymanie zgłoszenia Realizator potwierdza wiadomością zwrotną. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 506 161 790.
 4. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu dopuszczając lub nie dopuszczając do sprzedaży podczas Jarmarku.
 5. Wystawca ma prawo do rezerwacji powierzchni handlowej jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń Realizator ma prawo do przyznania powierzchni mniejszej niż wnioskowana.
 6. Po dokonaniu akceptacji Organizator prześle e-mailem lub pocztą ostateczne Potwierdzenie Uczestnictwa oraz Regulamin Imprezy. Obustronna akceptacja warunków jest jednoznaczna z przyjęciem na Listę Wystawców.
 7. Wystawca przyjęty na Listę zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej (100 zł – pół domku, 200 zł – cały domek, 250 zł – własna przestrzeń wystawiennicza 3x2m). Płatność gotówką w dniu imprezy.
 8. Miejsce do handlowania wskazuje Realizator. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Realizatora przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
 9. Wjazd na płytę Starego Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w godzinach od 7.00 do 9.45 (na czas rozładunku towaru) oraz w godzinach od 16.00 do 17.00 (na czas załadunku towaru po zakończonej sprzedaży).
 10. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza płytą Starego Rynku, z uwzględnieniem punktu 9.
 11. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi.
 12. Handel odbywa się w domkach wystawienniczych przygotowanych i udostępnionych przez Realizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.
 13. Samodzielne stoiska są dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Realizatora.
 14. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia, m.in. bronią palną, chemią ciężką, materiałami wybuchowymi, itp.
 15. Stoiska oraz punkty gastronomiczno-handlowe powinny być wyposażone indywidualnie przez najmujących w podręczny sprzęt gaśniczy.
 16. Podczas trwania Jarmarku i po jego zakończeniu Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości.
 17. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Wykonawca.
 18. W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że Jarmark odbędzie się w reżimie sanitarnym oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego dystansu. W przypadku odgórnych instrukcji zakazujących organizacji tego typu wydarzenia organizator zastrzega prawo do odwołania imprezy. 

Środa Wielkopolska, dnia 3.10. 2022 roku