ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIE NA PALMĘ

Zapraszamy do udziału w konkursie na palmę wielkanocną.

!!NOWOŚĆ!! Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie na Palmę Wielkanocną. 

Konkurs dedykowany jest przedszkolakom i uczniom klas 1-3 z przedszkoli i szkół z terenu gminy Środa Wielkopolska. 

Prace konkursowe można zgłaszać w 2 kategoriach: 

I Kategoria (zespołowa) – minimum 2 uczestników 

II Kategoria (indywidualna)

Aby wziąć udział w konkursie należy

  1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin,
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie jarmarksroda.pl/konkurs-na-palme
  3. dostarczyć pracę 24 marca o godz. 12.15 na Stary Rynek w Środzie Wielkopolskiej. 

Prace niezgłoszone przez formularz na niniejszej stronie nie wezmą udziału w konkursie. 

Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną 2024

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym prowadzonym pod nazwą „Konkursu na Palmę Wielkanocną 2024” (dalej „Konkurs”) oraz warunki nagradzania zwycięzców. 
2. Konkurs prowadzony jest pod patronatem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska i organizowany jest przez Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, w dalszej części regulaminu zwany: „Organizatorem”.
3. Realizatorem Konkursu jest Ka-boom! Agencja Eventowa.

KATEGORIE
4. Konkurs kierowany jest do dzieci z Gminy Środa Wielkopolska w dwóch kategoriach:
· I KATEGORIA (zespołowa)
W konkursie biorą udział palmy wykonane przez dzieci (dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3) w grupach liczących minimum 2 osoby.
· II KATEGORIA (indywidualna)
Palmy wykonane przez dzieci (dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych  klas 1-3), które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.
Zgłoszenia prac konkursowych dokonać może dziecko lub jego rodzic/opiekun prawny lub wychowawca w przypadku pracy zespołowej (dalej „Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i współpracownicy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz ich najbliższa rodzina, tj. małżonek, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym ustępie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

§ 2. Zasady prowadzenia Konkursu:
1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23.02.2024 roku do dnia 24.03.2024 roku do godz. 13.00.
2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie www.jarmarksroda.pl oraz zaakceptować Regulamin (zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu);

b)wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie jarmarksroda.pl/konkurs-na-palme

c) dostarczyć pracę plastyczną (dalej: „Zadanie Konkursowe”) wykonaną przez dziecko/dzieci samodzielnie, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w Regulaminie w dniu 24 marca 2024 o godz. 12.15 na Stary Rynek w Środzie Wielkopolskiej.

Prace powinny być opatrzone metryczką z imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika indywidualnego lub nazwą instytucji zgłaszającej pracę zespołową.
 Udział niepełnoletniego uczestnika w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zadanie Konkursowe powinno spełniać następujące kryteria:
a) Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

b) TECHNIKA WYKONANIA: materiały papiernicze, materiały naturalne i zdobnicze takie jak: bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

c) Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez wykonawcę/wykonawców;

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego;

6. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

7. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że autor Zadania Konkursowego jest wyłącznie uprawniony do pracy plastycznej, a prawa do niej nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania relacji fotograficznej z wręczenia nagród (rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką) w celach informacyjnych i promocyjnych gminy. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie oraz wykorzystywanie w środkach masowego przekazu relacji fotograficznej z wręczenia nagrody przez Organizatora.

§ 3. Nagrody:

1. Nagrodami w Konkursie są (dalej łącznie „Nagroda”) nagrody główne –  oraz nagrody pocieszenia,  które zostaną wręczone uczestnikom Konkursu osobiście przez Króliczka Wielkanocnego w dniu 24 marca 2024 roku ok godz. 13.00 na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej.

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców:

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

2. Komisja zweryfikuje zgodność z Regulaminem oraz wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, biorąc pod uwagę ich oryginalność i atrakcyjność.

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 24 marca 2024 o godz. 13.00 na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 5. Procedura postępowania reklamacyjnego:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres mailowy: info@jarmarksroda.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:
a) temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – Konkurs na Palmę Wielkanocną 2024”
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także e-mail i numer kontaktowy telefonu komórkowego;
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

§ 6. Dane osobowe:

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym rozdysponowanie Nagród.

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.jarmarksroda.pl
2. Regulamin Konkursu może ulec zmianom; wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia na stronie internetowej www.jarmarksroda.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z Regulaminu Konkursu „Konkurs na Palmę Wielkanocną 2023”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, e-mail: um@sroda.wlkp.pl.
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej: e-mail: iod@lesny.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu „Konkurs na Palmę Wielkanocną 2022”
4.W przypadku braku właściwości Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, Pani/Pana dane trafią do organu właściwego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku udziału i wygranej w Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.